Soutěž na návrh internetových stránek Novinkového systému Studentské rady FF UK

5.ledna 2018, 21:51

Filozofická fakulta UK je tvořena takřka devíti tisíci studenty, pedagogy a zaměstnanci školy. Studentský fond FF UK (dále jen „SF“) představuje spolek, jehož členská základna je tvořena většinou studentů této fakulty a díky tomu je na jedné straně její nedílnou součástí, na druhé straně však jako instituce s vlastní právní subjektivitou nabízí studentský, živější, odlehčenější, místy i recesistický přístup.

Cílem Novinkového systému je podpora v oblasti propagace, komunikace, poskytování a zprostředkovávání informací. V tomto smyslu je třeba nahradit již zastaralou a nevyhovující podobu tzv. novinkového systému (https://sml.strada.ff.cuni.cz/). Novinkový systém v současnosti slouží jako rozsáhlá, různě filtrovatelná databáze mailů, jejímž prostřednictvím informujeme studenty, absolventy i pedagogy, ale i zájemce z řad veřejnosti o celé řadě zajímavých akcí, které se na naší fakultě a i v dalších dostupných institucích konají (jako např. přednášky, semináře, workshopy, volně přístupná filmová promítání, koncerty, výstavy, komponované večery, autorská čtení, velké otevřené akce jako např. Studentský Majáles nebo Studentský jarmark atd.); zároveň prostřednictvím novinkového systému nabízíme vstupenky do celé řady pražských divadel, do české filharmonie, na zajímavý koncert či festival, které jsou naším prostřednictvím často mnohem levnější než obvykle. Pro osoby, které na FF UK nestudují, je služba dostupná za symbolický poplatek 50,- Kč za rok (z toho získané prostředky slouží k zaplacení údržby a správy serveru). Vzhledem k současné grafické podobě a uživatelské nepřívětivosti systému je však velmi obtížné tyto služby zprostředkovávat.


POŽADOVANÉ FUNKCIONALITY
A. Databáze členů
Novinkový systém má sloužit jako rozsáhlá databáze osob, tj. členů SF, ostatních studentů FF UK a dalších uživatelů využívajících dané služby.
a) Rozčlenění uživatelů:
i. Admin – určeno pro odpovědné správce ze Studentské rady FF UK (výkonného orgánu SF), mohou udržovat web, doplňovat údaje, vytvářet nové skupiny
ii. Editor – určeno pro správce jednotlivých skupin
iii. Aktivní uživatelé – nutno filtrovat podle skupin
- členové SF
- ostatní studenti FF UK
- absolventi FF UK
- přátelé SF (hradí členské příspěvky)
- ostatní uživatelé (určeno pro orgány FF UK nebo spřátelených organizací)
iv. Neaktivní uživatelé – mohou požádat o zaktivování některé formy z iii. skupiny
b) Nutné evidenční údaje
i. Přihlašovací údaje, při vkládání do systému je možné je automaticky vygenerovat, uživatel si sám může upravit.
ii. Automaticky přidělené unikátní evidenční číslo (čistě numerické, neobsahuje písmena).
iii. Jméno a příjmení.
iv. Informace zda studuje FF UK, jinou fakultu UK (jakou) či není z UK (ostatní).
v. E-mail.
vi. Datum vzniku členství.
c) Další evidované údaje u uživatelů
i. Informace o stavu zaplacení poplatků/dlužné částce.
ii. Informace o nějakých dalších nesrovnalostech (nevyzvednuté vstupenky do divadel)
iii. Uvedení, které kluby uživatel odebírá – sám si může vybrat, s výjimkou uzavřených klubů, kde může o odběr pouze požádat - rozhodne správce daného klubu.
iv. Volitelné informace, které může uživatel sám doplnit (např. další emailová adresa, telefonní číslo).
Podle všech údajů může být uživatel vyhledáván správcem. Hlavní správci (admin) mohou editovat údaje uživatelů a mazat je.

B. Kluby
Uživatelé mohou odebírat novinky řazené podle různých klubů. Novinky z daných klubů se odesílají na emailové adresy těch uživatelů, kteří dané kluby odebírají, a to ve chvíli, kdy editor klubu zadá jejich odeslání. Kluby mohou být otevřené – např. divadelní, filmový, hudební; nebo uzavřené – typicky spolkové kluby, které si spravují samy jednotlivé spolky (jejich editoři rozhodnou, které novinky budou přístupné všem uživatelům a které nikoli). Novinky je možné prohlížet i přímo na webu systému bez přihlášení (týká se pouze otevřených novinek). Uzavřené pouze po přihlášení, je-li uživatel členem daného klubu. Úvodní stránka má obsahovat odkaz na kalendář akcí, do kterého se automaticky zařadí novinky, ke kterým je otevřený přístup.

Každá novinka musí obsahovat následující: Nadpis, datum akce a popis.
Objednávat vstupenky z klubů (např. divadelní, hudební) je možné pouze po přihlášení.
Hlavní správci mohou vytvářet nové kluby a přidělovat k nim editorská práva.

C. Týdenní shrnutí novinek
Z různými editory v různých skupinách zadaných novinek či z vlastních zadaných novinek sestaví správce souhrn podstatných novinek, jejichž nadpis se zařadí do automatického emailu, který se rozešle všem aktivním členům. Uživatel poté v emailu rozklikne nadpis a v novém okně se mu zobrazí celá novinka. Toto by mělo probíhat jednou týdně, kdy se tento souhrn automaticky odešle. Nezadá-li správce žádnou novinku do seznamu v průběhu daného týdne, nic se neodešle. Uživatelé si mohou ve svém profilu zvolit, že nechtějí odebírat týdenní shrnutí novinek.

D. E-mail všem uživatelům
Hlavní správce může odeslat hromadný e-mail všem uživatelům či jakýmkoli uživatelům podl filtrace různých klubů či kategorií.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěž je vyhlášená jako veřejná ve smyslu § 1772nn. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přihlásit se může kterákoli fyzická i právnická osoba bez výjimek.

Možnost přihlásit se do soutěže je dána ode dne vyhlášení této soutěže až do dne 31. ledna 2018.

Přihláška se podává prostřednictvím e-mailu sr@ff.cuni.cz. Návrh musí obsahovat technické parametry a předběžnou verzi metodické příručky pro práci s novinkovým systémem. Nabídky bude hodnotit Studentská rada FF UK, hlasovacího práva bude při tomto hodnocení zbaven ten, u koho by nastalo podezření z podjatosti. K hodnocení nabídek budou pozváni autoři, kteří budou svoje nabídky prezentovat. S autorem vítězného návrhu bude uzavřena o dílo.

Vítězi soutěže bude na základě smlouvy vyplacena odměna ve výši 40 000,- Kč. Finální částka je na základě dojednání podrobností dále k diskuzi. Další náklady na vytvoření webu po dohodě uhradí vyhlašovatel.

Další náklady na vytvoření webu po dohodě uhradí vyhlašovatel.
Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost odmítnout všechny návrhy.
Předpokládaný termín realizace projektu je do května 2018.
Zájemci mohou předem kontaktovat Studentskou radu FF UK prostřednictvím e-mailu sr@ff.cuni.cz, kdy jim na základě dohody bude představen současný novinkový systém a jeho funkcionality